+48 501 385 415

Ochrona danych osobowych

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z obowiązkiem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie 2016/679),  informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Pracownia Psychologiczna Łucja Hewelt-Wojewódzka.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Pracownia Psychologiczna Łucja Hewelt-Wojewódzka z siedzibą w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 10B.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania orzeczenia psychologicznego i lekarskiego, konsultacji lub opinii psychologicznej lub lekarskiej,

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o służbie medycyny Pracy, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o kierujących pojazdami, ustawa o broni i amunicji oraz innych ustaw związanych z wykonywaniem badań.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest przeprowadzenie badań,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub okresy wynikające z przepisów szczególnych prawa takich jak np. Kodeks Pracy, ustawa o kierujących popjazdami, ustawa o transporcie drogowym. W przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.

Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa:

 1. Podmioty przetwarzające Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:
  1. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne,
  2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału,
  3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, usługi prawne
   i podatkowe.
  4. podmiotom współpracujące z Administratorem w ramach realizacji świadczeń, o których mowa w pkt 2;
 2. Innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmiotom:
  1. prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w związku z przekazywaniem korespondencji,
  2. prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom), w związku z wykonywanymi płatnościami,
  3. świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe, zdrowotne, rekreacyjne, w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno odbyć się pisemnie lub elektronicznie.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.